Edarivaalit 2020

About the Representative Council election in English here!

Vaalien tulos on ratkennut olen mukana SitVasin edustajistoryhmässä tulevan kaksivuotiskaudella varavaraedaattorina! Kiitos kaikille äänestäneille!

Hei kaikki! Olen Taavi Heikkilä, kuudennen vuoden teoreettisen fysiikan (tai tähtitieteen, tietäisinpä itsekään) opiskelija Kumpulasta, sekä innokas järjestö- ja HYY-aktiivi ja olen ehdolla edustajistovaaleissa numerolla 311. Tänä vuonna olen saanut ilon osallistua HYYn toimintaan hallitusvastuun kautta mutta tämä pesti loppu vuodenvaihteessa ja olisin enemmän kuin valmis jatkamaan paremman yliopiston (ja yhteiskunnan) rakentamista edustajistosta käsin! Muina järjestöpöhinöinä istun matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestön Matlu ry:n, tähtitieteen ainejärjestö Meridiaani ry:n sekä Vasemmisto-opiskelijoiden hallituksissa. Näiden lisäksi harrasta erinäisiä yliopistohallinnollisia hallintoelimiä.

Unelmieni HYY on rohkea vaikuttaja ja opiskelijoiden äänen esiin tuoja niin koulutuspolitiikan ja yliopistodemokratian kuin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja saralla, yhdenvertaisuuskysymyksiä unohtamatta! Jos HYY ja opiskelijat eivät nosta opiskelijoiden ääntä ja näkökulmaa esiin yliopistolla, kaupungissa tai laajemmin yhteiskunnassa niin kuka tai ketkä sitten muka? Unelmieni HYY on myös yhteisö johon jokainen opiskelija voi ilolla kuulua ja jonka tarjoamat palvelut ovat apuna opiskelun arjessa.

Yliopistodemokratia 2.0

Itsehallinnollinen yliopisto on isossa kuvassa demokraattisesti ohjattu yhteisö mutta onko mahdollisuus hakeutua opiskelijaedustajaksi kolmikantaiseen hallintoelimeen demokratian huipentuma? Mitäpä jos kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon turvattaisiin käännättämällä kaikki olennainen kotimaisten kielten lisäksi vaikka englanniksi? Mitäpä jos kolmikantaisesta professorien, työntekijöiden ja opiskelijoiden välisen valtatasapainon ylläpitämisestä siirryttäisiin kohti suoraa demokratiaa?

Opiskelijoita aktiivisiksi kansalaisiksi kasvattava, kansallisvaltiotakin vanhempi ja perusluonteeltaan markkinatalouden voitontavoittelun hengestä erillinen, yliopistoinstituutio voisi hyvin toimia myös uusien demokraattisten mallien kokeilukenttänä. Yliopiston demokraattiset rakenteet eivät kuitenkaan muutu itsestään vaan muuttamalla: tämän muutoksen edistämisessä opiskelijoiden ja HYYn on otettava rohkeasti johtotähden rooli!

Kolme pointtia yliopistodemokratiasta:

  • Kaikkien virallisten hallintoelinten päätösten tulee olla saatavilla vähintään suomeksi ja englanniksi (tai ruotsiksi ja englanniksi). Hallintoelimien toimintaan osallistumisen tulee myös olla mahdollista suomea (tai ruotsia) taitamattomille.
  • Pilotoidaan suoran demokratian muotoja sopivilla hallinnon tasoilla. Hallinnon ja demokraattisten käytänteiden tulisi rakentua alhaalta ylös ei yksiköiden omien toiveiden ja tarpeiden mukaan, ei keskusjohtoisesti ohjaamalla erilaisia tiedekuntia tai yksiköitä toimimaan ylhäältä annetun mallin mukaan.
  • Demokratisoidaan opetusta päättämällä kurssien käytännöistä lähtökohtaisesti kurssin osallistujien toimesta. Kurssin vastuuopettaja on jatkossakin vastuussa opetuksen fasilitoinnista ja sisällöistä mutta esimerkiksi viikkotehtävien palautuskäytänteiden ja vastaavien tulisi perustua yhdessä jaettuun kokemukseen tarkoituksenmukaisuudesta eikä vain siihen että jollain kurssilla on tapana toimia tietyllä tavalla.

Jäsenistön palveleminen ja edun valvominen toiminnan keskiössä

Näen jäsenten palvelemisen eräänlaisena pyhänä kolminaisuutena jonka kulmakivet ovat jäsenten palveleminen suoraan, jäsenten palveleminen heidän etuaan valvomalla sekä jäsenten palveleminen järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen kautta. Toisin sanoen HYY palvelee jäsenistöään monin eri tavoin, sekä suoraan että välillisesti. Palvelutoimintaa ajatellaan yleensä edunvalvonnasta erillisenä asiana mutta itse haluaisin nähdä myös edunvalvonnan omanlaisenaan jäsenistön välillisen palvelemisen muotona. Kytköstä tukee myös se että monien käytännön palveluiden vaatii myös tietynlaista edunvalvontaa tausalleen.

Kolme pointtia jäsenistön palvelemisesta:

  • Suorien palveluiden, kuten UniCafe-ravintoloiden tai oikeusavun, tulee olla sellaisella tasolla että jokainen jäsen voi kokea jäsenyyden olevan hintansa väärti. Palveluiden olemassaolo ei itsessään auta vaan sekä olemassa olevista että erityisesti uusista palvelemisen muodoista on viestittävä aktiivisesti ja tavoittavasti.
  • Edunvalvonta on tärkein ja yliopiston ulkopuoliseen maailmaan ulottuvana myös laaja-alaisin epäsuoran jäsenistön palvelemisen muoto joten siihen on myös panostettava asianmukaisesti sekä henkilöstön määrän että muun resursoinnin osalta. Jos HYY ei tee jäsentensä edunvalvontaa niin kuka muu muka?
  • Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen on jäsenistön palvelemista. HYYn piirissä toimivat järjestöt ovat lähestyttävin aktiivisen ylioppiluuden mahdollistaja, yhteisön rakentaja sekä jäsenten paikallistason edunvalvoja joten järjestöjen toimintaedellytyksistä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Toiminta-avustusten ja muiden suorien tukien lisäksi olennaisin järjestöjen, ja muun omaehtoisen toiminnan, mahdollistamisen muoto on tilojen tarjoaminen. HYYn taloustilanteen parantuessa tilojen lisääminen, erityisesti tällä hetkellä alipalvelluilla kampuksilla,  on perusteltua.

Kaupunkivaikuttamisella opiskelijoille parempaa Helsinkiä

Moni opiskelijan arjen kannalta olennainen asia joukkoliikenteen opiskelija-alennuksen suuruudesta uusien opiskelija-asuntojen määrän riittämiseen päätetään kuntapolitiikan kentillä. Jos opiskelijat haluavat edullisempaa asumista, kattavampaa joukkoliikennettä ja ekologisempaa kaupunkikehitystä, kannattaa näitä asioita vaatia yhdessä! Kevään 2021 kuntavaalit tulevat olemaan erinomaisen tärkeä vaikuttamisen paikka jota HYY ei saa jättää hyödyntämättä.

Kolme pointtia kaupunkivaikuttamisesta:

  • Vuoden 2021 kuntavaaleihin on panostettava asianmukaisesti. Panostuksissa olennaista on huomioida ennen vaaleja ja vaalien aikaan tapahtuman toiminnan lisäksi opiskelijoiden toiveiden juurruttamisen uuden valtuuston, ja erinäisten kunnallisilla luottamuspaikoilla istuvien toimijoiden, mieliin.
  • Kaupunkiin vaikuttamisen lisäksi HYY on myös itse aktiivinen kaupungin muovaaja: ylioppilailla on jo 150-vuotinen historia kaupungin parhailla paikoilla rakennuttajana toimimisessa. Ylvan rakenteilla olevat hankkeet ovat osa tätä historiallista jatkumoa ja HYYllä on mahdollisuus toimi myös itse suunnannäyttäjänä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän rakennuttamistoiminnan saralla.
  • Pikku HYYn osalta tavoitellaan palvelun siirtämistä kaupungin toteuttamaksi. Pikku HYY on tärkeä palvelu jonka toteuttaminen HYYn toimesta on tärkeää koska kaupunki ei täysin vastaavaa palvelua, esimerkiksi lasten minimi-iän suhteen, tarjoa. Palvelun laajentaminen eri kampuksille ja aukioloaikojen pidentäminen on jo valmiiksi laajaa päiväkotitoimintaa harjoittavan Helsingin kaupungin toimesta huomattavasti realistisempaa kuin HYYn toimesta.

Mikä ihmeen edari?

Edustajisto on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan eli HYYn ylin päättävä elin: se päättää niin siitä mihin HYYn vajaan 4 miljoonan euron vuosibudjetti käytetään, millaisia asioita HYYn edunvalvonnassa ajetaan kuin vaikkapa siitä millaisia vastuullisuuslinjauksia Ylvan (HYYn omistama yritys joka mm. pyörittää UniCafeita) on noudatettava.  Edarin muodostaa 60 joka toinen vuosi järjestettävillä vaaleilla valittua jäsentä. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki HYYn jäsenet eli jos olet Helsingin yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija niin hurraa, pääset äänestämään näissä vaaleissa!

Mikä ihmeen ylioppilaskunta?

Yliopistolaki (46 §: Ylioppilaskunta) kertoo seuraavaa:

Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Mitä nämä pyrkimykset käytännösssä ovat ja miten yhdyssiteenä toimiminen käytännössä toteutetaan, sen päättävät yloppilaskunnan jäsenet itse!